• English (English)

کیت و ابزار جراحی

برای تولید دریل های کیت جراحی اویتا از بهترین مواد اولیه با پوشش دهی خاص کربن استفاده شده است که موجب افزایش طول عمر و قدرت دریلینگ می شود و این دریل ها به گونه طراحی شده اند که کمترین میزان آسیب را به استخوان وارد نمایند و موجب قرارگیری مناسب ایمپلنت در استخوان مجاور خود شوند.